ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565)

วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565